โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


แผนการดำเนินงานประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริต

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th

 

ลำดับ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
1
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม (1)
3
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
4
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (1)
5
O46 (ประกาศ) มาตรการป้องกันการรับสินบน
6
O47 (มาตรการ) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนและส่วนรวม
7
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165