ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
   
1

นายวิเชียร ธรรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
   
 

2

นายเต็มชัย ผลาจันทร์
รองนายก อบต.หนองปลิง

 

3

นายนอม โคตะมา
รองนายก อบต.หนองปลิง

 
 

นายทองใบ ไตรยราช
ประธานสภา อบต.หนองปลิง

 

นายจำนงค์ ไพคำนาม
เลขานุการนายก อบต.หนองปลิง

 
   

5

นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดอบต.หนองปลิ

   
   

6

นางสาวนิรมล นามฮุง
รองปลัด อบต.หนองปลิง

   
         
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165