โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนดำเนินงานประจำปี 2561
- แผนดำเนินงานประจำปี 2562
- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบฯ 61
- ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี
- ประชาสัมพันธ์ใช้แผนดำเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุกจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริต

ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
--แผนการตรวจสอบประจำปี
-รายงานการตรวจสอบภายใน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส

การบริหารทรัพยากรบุคคล
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี
-ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
-การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
-ประกาศ อบต.หนองปลิง
-ประกาศประมวลจริยธรรม
-นโยบายและกลยุทธ์บริหารบุคคลยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
รายงานทุกประเภท

O11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) รอบที่ 1 เดือน เมษายน 2561  
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) รอบที่ 2 เดือน ตุลาคม 2561  
         

O12 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561  
         
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปี 2562    
         
         
O17 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบที่ ๑ (ต.ค. 60 -มี.ค.61)    
    รายละเอียด 2, 3, 4    
    รายละเอียด 5, 6, 7, 8    
O18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    งบแสดงฐานะการเงิน 2560 1 งบแสดงฐานการเงิน 2561 1  
    งบแสดงฐานะการเงิน 2560 3 งบแสดงฐานการเงิน 2561 2  
    งบแสดงฐานะการเงิน 2560 4 งบแสดงฐานการเงิน 2561 3  
    งบแสดงฐานะการเงิน 25 60 5 งบแสดงฐานการเงิน 2561 4  
      งบแสดงฐานการเงิน 2561 5  
      งบแสดงฐานการเงิน 2561 6  
      งบแสดงฐานการเงิน 2561 7  
      งบแสดงฐานการเงิน 2561 8  
      งบแสดงฐานการเงิน 2561 9  

O22 รายงานผลจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

         
    สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง    
         
         
         
O25 ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริตประจำปี
      รายงานผลเรื่องร้องเรียน 2560  
      รายงานผลเรื่องร้องเรียน 2561  
         
         
         
O32 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน  
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2562 ร อบ 6 เดือน    
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2562 รอบ 12 เดือน    
         
         
         
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน  
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165