โครงสร้างหน่วยงานอำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


แผนการดำเนินงานประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริต

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

1
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
2
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา  
3
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  
4
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
5
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
6
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
7
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
8
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
9
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
10
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
11
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
12
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  
13
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน  
14
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน  
15
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน  
16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ  
17
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ  
18
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยคนพิการ  
20
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยงยังชีพ  
21
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
22
     
23
     
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165