ลำดับ
แผนงานพัสดุ
วัน เดือน ปี

1

แผนการจัดหาพัสดุระยะ 4 ปี (2561-2564)
12 10 2561
2
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
12 10 2561
3
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
12 10 2561
4
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
12 10 2561
5
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
15 10 2562
6
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 ผด. 5 ส่ง สตง. G..Drive
15 10 2562
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12
     
13
     
14
     
15
     
16
     
17
     
18
     
19
     
20
     
21
     
22
     
23
     
24
     
25
     
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165