โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนดำเนินงานประจำปี 2561
- แผนดำเนินงานประจำปี 2562

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-สถิติการให้บริการ 2561
-สถิติการให้บริการ 2562

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริต

ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
--แผนการตรวจสอบประจำปี
-รายงานการตรวจสอบภายใน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส


การบริหารทรัพยากรบุคคล
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี
-การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
-ประกาศ อบต.หนองปลิง
-ประกาศประมวลจริยธรรม
-นโยบายและกลยุทธ์บริหารบุคคล


ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
   


นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัด อบต.หนองปลิง


นางสาวนิรมล นามฮุง
รองปลัด อบต.หนองปลิง

 

นายกฤษณะ ฐานลุน
นักวิชาการศึกษา
นายอนุทิน ลามคำ
นักพัฒนาชุม
นางรุ่งนภา ตุพิลา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภา
นางสาวพรรณภา หินสอ
เจ้าพนักงานสาธาณ
นางสาวเทพอาภรณ์ คำชมภู
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นางกฤษณา มะลิไมย
เจ้าพนักงานธุ
นางสาววิจิตตรา หัสจันทอง
ครูผู้ดูแล
นางสาวเสาวณีย์ หัสกรรจ์
ครูผู้ดูแลเ

นายเอกรินทร์ น้อยลา
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาส

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165