โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนดำเนินงานประจำปี 2561
- แผนดำเนินงานประจำปี 2562

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-สถิติการให้บริการ 2561
-สถิติการให้บริการ 2562

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริต

ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
--แผนการตรวจสอบประจำปี
-รายงานการตรวจสอบภายใน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส


การบริหารทรัพยากรบุคคล
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี
-การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
-ประกาศ อบต.หนองปลิง
-ประกาศประมวลจริยธรรม
-นโยบายและกลยุทธ์บริหารบุคคล


ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
   

1
นายวิเชียร ธรรมรักษา
นายก อบต.หนองปลิง


2

นายเต็มชัย ผลาจันทร์
รองนายก อบต.หนองปลิง

3

นายนอม โคตะมา
รองนายก อบต.หนองปลิง

   

นายทองใบ ไตรยราช
ประธานสภา อบต.หนองปลิง

   
นายโชคชัย โคตะมา
สมาชิกสภา หมู่ 1 อบต.หนองปลิง
นายสมเพศ ผลาจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ 1 อบต.หนองปลิง
m2
นายปริญญา โคตะมา
สมาชิกสภา หม่ 2 อบต.หนองปลิง
นางอภัยวรรณ เจริญสุทธินันท์
สมาชิกสภา หมู่ 2 อบต.หนองปลิง
m3
นายประภาศ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ 3 อบต.หนองปลิง
นางนิพล โคตะมา
สมาชิกสภา หมู่ 3 อบต.หนองปลิง
นายสมพร สุรินทะ
สมาชิกสภา หมู่ 4 อบต.หนองปลิง
นายจักรพงศ์ ดอนคง
สมาชิกสภา หมู่ 4 อบต.หนองปลิง
นางวิไลวรรณ คำภูแสน
สมาชิกสภา หมู่ 5 อบต.หนองปลิง
นายจันทร์ศรี พัฒคาต
สมาชิกสภา หมู่ 5 อบต.หนองปลิง
นายธนสิทธิ์ ริคำแง
สมาชิกสภา หมู่ 6 อบต.หนองปลิง
นายไวพจน์ สุรินทะ
สมาชิกสภา หมู่ 6 อบต.หนองปลิง
นางตองอ่อน โยธายุทธ
สมาชิกสภา หมู่ 7 อบต.หนองปลิง
นายวัชระพงษ์ พิมเสน
สมาชิกสภา หมู่ 7 อบต.หนองปลิง
นายไพรัตน์ ศรีสำราญ
สมาชิกสภา หมู่ 8 อบต.หนองปลิง
นายทองใบ ไตรยราช
สมาชิกสภา หมู่ 8 อบต.หนองปลิง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165