รายงานประชุมสภา

กำหนดสมัยประชุมสภา

การเรียกประชุมสภา

การนัดประชุมสภา

ประกาศรายงานประชุมสภา

ระเบียบกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบและสถานที่โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ อบต.หนองปลิง
-
รับสมัครสรรหา กกต.2563

แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนดำเนินงานประจำปี 2561

- แผนดำเนินงานประจำปี 2562

- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบฯ 61

- ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี

- ประชาสัมพันธ์ใช้แผนดำเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-สถิติการให้บริการ 2561-2563

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริต

ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
--แผนการตรวจสอบประจำปี

-รายงานการตรวจสอบภายใน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส


การบริหารทรัพยากรบุคคล
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

-ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง

-การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

-ประกาศ อบต.หนองปลิง

-ประกาศประมวลจริยธรรม

-นโยบายและกลยุทธ์บริหารบุคคล


ตัวชี้วัดการประเมิน ITA

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165
E-MAIL nongpling.nikhom@gmail.com
โดย...ร้านพอใจคอมพิวเตอร์ ส่องดาว
083-3389132