โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนดำเนินงานประจำปี 2561
- แผนดำเนินงานประจำปี 2562

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-สถิติการให้บริการ 2561
-สถิติการให้บริการ 2562

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริต

ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
--แผนการตรวจสอบประจำปี
-รายงานการตรวจสอบภายใน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส


การบริหารทรัพยากรบุคคล
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี
-การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
-ประกาศ อบต.หนองปลิง
-ประกาศประมวลจริยธรรม
-นโยบายและกลยุทธ์บริหารบุคคล

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563
ลำดับ
เดือน
ปี พ.ศ.
รายละเอียด
1
มกราคม
2563
2
กุมภาพันธ์
2563
3
มีนาคม
2563
4
เมษายน
2563
5
พฤษภาคม
2563
6
มิถุนายน
2563
7
กรกฎาคม
2563
8
สิงหาคม
2563
 
9
กันยายน
2563
 
10
ตุลาคม
2563
 
11
พฤศจิกายน
2563
 
12
ธันวาคม
2563
 
 
 
สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2562
ลำดับ
เดือน
ปี พ.ศ.
รายละเอียด
1
มกราคม
2562
2
กุมภาพันธ์
2562
3
มีนาคม
2562
4
เมษายน
2562
5
พฤษภาคม
2562
6
มิถุนายน
2562
7
กรกฎาคม
2562
8
สิงหาคม
2562
9
กันยายน
2562
10
ตุลาคม
2562
11
พฤศจิกายน
2562
12
ธันวาคม
2562
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้ดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2562
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165