โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนดำเนินงานประจำปี 2561
- แผนดำเนินงานประจำปี 2562
- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบฯ 61
- ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี
- ประชาสัมพันธ์ใช้แผนดำเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุกจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริต

ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
--แผนการตรวจสอบประจำปี
-รายงานการตรวจสอบภายใน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส

การบริหารทรัพยากรบุคคล
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี
-ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
-การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
-ประกาศ อบต.หนองปลิง
-ประกาศประมวลจริยธรรม
-นโยบายและกลยุทธ์บริหารบุคคลลำดับ
รายการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2562-2563
วัน เดือน ปี
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงไฟฟ้าเดือนตุาคม 2562
01 10 2562
2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการขับรถยนต์บรรทุกขยะตุลาคม 2562 01 10 2562
3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการจัดเก็บน้ำประปาตุลาคม 2562 01 10 2562
4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการดูแลสำนักงานเดือนตุลาคม 2562 01 10 2562
5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการทำความสะอาดตลาดนัดตุลาคม 2562 01 10 2562
6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการบันทึกข้อมูลกองคลังตุลาคม 2562 01 10 2562
7
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการบันทึกข้อมูลกองช่างตุลาคม 2562 01 10 2562
8
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการบันทึกข้อมูลสำนักปลัดตุลาคม 2562 01 10 2562
9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการรถยนต์บรรทุกน้ำตุลาคม 2562 01 10 2562
10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมบำรุงซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 01 10 2562
11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมปริ้นเตอร์กองช่าง 01 10 2562
12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถยนต์ กง 3057 สกลนคร 01 10 2562
13
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถยนต์ฟอร์ด 01 10 2562
14
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถ่ายเอกสารตุลาคม 2562 01 10 2562
15
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันเดือนตุลาคม 2562 01 10 2562
16
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาไฟฟ้าวิทย ุ16 รายการ 01 10 2562
17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเม้าส์ 01 10 2562
18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายางมะตอย17800 01 10 2562
19
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุ8v,2 รายการ 01 10 2562
20
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 01 10 2562
21
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุซ่อมระบบประปาม.5 01 10 2562
22
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุไฟซ่อมระบบประปาม5 01 10 2562
23
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์19500 01 10 2562
24
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์64800 01 10 2562
25
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 01 10 2562
26
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 01 10 2562
27
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาหมึก 2 รายการ 01 10 2562
28
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาหมึกเครื่องพิมพ ์2 รายการ 01 11 2562
29
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารประชุมสภา 2500 10 01 2563
30
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมลำโพง4รายการ 10 01 2563
31
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ไฟฟ้าวิทยุ10 รายการ 10 01 2563
32
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 10 01 2563
33
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 10 01 2563
34
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 10 01 2563
35
     
36
     
       
120 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
30 11 2561
121 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
30 11 2561
122 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการในการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
30 11 2561
123 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
30 11 2561
124 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
30 11 2561
125 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกมะนาว
30 11 2561
126 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองปลิง
30 11 2561
127 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการงานบันทึกข้อมูล
30 11 2561
128 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถสำหรับบรรทุกลำไม้ไผ่ไปยังสถานที่ดำเนินการ
30 11 2561
129 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่รื้อสิ่งก่อสร้างเดิมตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
14 12 561
130 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อม
14 12 561
131 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12 รายการ
20 12 561
132 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
24 12 2561
133 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กองช่าง จำนวน 1 รายการ
24 12 2561
134 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 2 รายการ
24 12 2561
135 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ
24 12 2561
136 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กอช่าง จำนวน 3 รายการ
24 12 2561
137 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพนักงานบริการประจำรถบรรทุกน้ำ 29 03 2562
138 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล
04 01 2562
139 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อขนมวันเเด็กแห่งชาติ 2562 10 01 2562
140 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
11 01 2562
141 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำ
11 01 2562
142 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทร็กเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า
10 01 2562
143 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง 20 รายการ
15 01 2562
142 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถนิสสัน ทะเบียน กง 3057 สกลนคร
16 01 2562
143 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก จำนวน 3 เครื่อง
18 01 2562
144 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างแพติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 17 04 2562
145 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหน้าแปนปั๊มน้ำ M/S 3 Hp จำนวน 1 ชุด 17 04 2562
146 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 18 04 2562
147 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 18 04 2562
148 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 19 04 2562
149 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 19 04 2562
150 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทันสมัย หมู่ 3 19 04 2562
151 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรายคำ หมู่ 4 19 04 2562
152 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 19 04 2562
153 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ 5 19 04 2562
154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ 5 19 04 2562
155 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 19 04 2562
156 โครงการปรับปรุงพื้นที่ศาลาประชาคม บ้านศรีเมือง หมู่ 7 19 04 2562
157 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 19 04 2562
158 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทันสมัย หมู่ 3 19 04 2562
159 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรายคำ หมู่ 4 19 04 2562
160 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้านหนองปลิง หมู่ 5 19 04 2562
161 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 19 04 2562
162 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีเมือง หมู่ 7 19 04 2562
163 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 19 04 2562
164 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ 5 19 04 2562
165 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 19 04 2562
166 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมงานโครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองปลิง 25 04 2562
167 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองปลิง e-bidding 29 04 2562
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ หน้าโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน บ้านหนองปลิง หมู่ 5 29 04 2562
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสายข้างโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน บ้านหนองปลิง หมู่ 5 29 04 2562
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 29 04 2562
167 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทันสมัย ข้างวัดบ้านทันสมัย หมู่ 3 29 04 2562
168 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อ จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 (มกราคม 2562-มีนาคม 2562) 29 04 2562
169 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 04 2562
170 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการในการรับจ้างซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ 01 05 2562
171 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการในการรับจ้างเก็บค่าน้ำประปา 01 05 2562
172 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการในการดูแลความสะอาดตลาดนัด ตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 05 2562
173 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการในการดูแลความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 05 2562
174 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ บร 5059 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 05 2562
175 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 01 05 2562
176 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเลี้ยงเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว หมู่ 2 01 05 2562
177 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 05 2562
178 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 05 2562
179 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 05 2562
180 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 05 2562
181 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อธงเฉลิมพระเกียรติพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 02 05 2562
182 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 05 2562
183 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 03 05 2562
184 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย 03 05 2562
185 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทันสมัย ข้างวัดบ้านทันสมัย หมู่ 3

Pdf

03 05 2562
186 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 08 05 2562
187 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อดอกดาวเรือง จำนวน 700 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 05 2562
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 จุดหน้าบ้านนางไพยะ รัตนพูล 21 05 2562
189 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 26 05 2562
190 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 27 05 2562
191 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 29 05 2562
192 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หนองปลิง หมู่ 5 29 05 2562
193 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ 5 ข้างโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 07 06 2562
194 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขุดบ่อขยะ อบต.หนองปลิง บ้านทันสมัย หมู่ 3 07 06 2562
195 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 บ้านนายสังเกียรติ ไพคำนาม 07 06 2562
196 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 บ้านนายคำมา ลับลิพล 07 06 2562
197 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบขยะมูลฝอย อบต.หนองปลิง บ้านทันสมัย หมู่ 3 07 06 2562
198 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 11 06 2562
199 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12 06 2562
201 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 หน้าบ้านนายวิเศษ โพธิ์ศรี 20 06 2562
202 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 บ้านนายสมจิตร ผลาจันทร์ 20 06 2562
203 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 บ้านนางไพยะ รัตนพูล 20 06 2562
204 ประกาศผู้ชนะเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีเมือง หมู่ 7 บ้านศรีเมือง-หนองหลวง 20 06 2562
205 ประกาศผู้ชนะเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านศรีเมือง งานตอม่อ ฐานราก 20 06 2562
206 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทันสมัย หมู่ 3 25 07 2562
207 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 25 07 2562
208 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 25 07 2562
209 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทันสมัย หมู่ 3 25 07 2562
210 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทรายคำ หมู่ 4 25 07 2562
211 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ 5 25 07 2562
213 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ 7 25 07 2562
214 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 8 25 07 2562
215 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ 5 (2) 25 07 2562
216 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 (2) 25 07 2562
217 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ 5 25 07 2562
218 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 16 08 2562
219 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาต่าง ๆ , โครงการต่าง ๆ จำนวน 72 รายการ เข้าชมได้ที่นี่............Google Drive   24 08 2562
220 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาต่าง ๆ , โครงการต่าง ๆ จำนวน 58 รายการ เข้าชมได้ที่นี่............Google Drive   23 09 2562
223 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 30 10 2562
       

1

ประกาศผู้ชนะซื้อพานโตก ขนาด ๔๒ ซม. ตามโครงการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
2
ผระกาศผุ้ชนะซื้อวัสดุตามโครงการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
3
ผระกาศผุ้ชนะซื้อวัสดุตามโครงการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าประดับสีขาว - สีดำ ตามโครงการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผ้าคลุมเก้าอี้ ตามโครงการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าประดับสีขาว - สีดำ ตามโครงการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
8
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมู่ที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านโคกมะนาว - ทันสมัย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
จำนวนเด็ก ๑๔๕ คน จำนวน ๒๒ วัน จำนวน ๓,๑๙๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย จำนวน ๓๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง จำนวน ๓๐ วันทำการ
 
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง จำนวน ๓๐ วันทำการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑๐๗๑๒ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง ๓๐๕๗ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อเล่ไดชาดร์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VAกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนโยธา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เติมน้ำยาถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอร์น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลตั้งโต๊ะ และเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
์ (In Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์
(In Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร/เครื่องดื่มตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฺBrother Tn ๑๐๐๐ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่ม/น้ำแข็ง บริการประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขป้ัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
(เทศกาลปีใหม่) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
จำนวนเด็ก ๑๖๐ คน จำนวน ๒๒ วัน จำนวน ๓,๕๒๐ ถุงๆ ละ ๖.๕๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาสวนรวมน้ำใจไทน้ำอูน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
38
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว หมู่ ๒
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๕ คน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมู่ ๔
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๓๐ คน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่างๆ
ของ อบต.หนองปลิง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณ ตลาดนัด ตลาดสด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่
พร้อมทำความสะอาดห้องน้ำในเขตความรับผิดชอบอบต. หนองปลิง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายในงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกlาร ประจำเดือน ธันวาม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานขับรถขยะและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่างๆของ อบต.หนองปลิง
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านโคกมะนาว - ทันสมัย เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
จำนวนเด็ก ๑๔๕ คน จำนวน ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
จำนวนเด็ก ๑๖๐ คน จำนวน ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมู่่ที่ ๕
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล.
สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ระหว่างวันที่๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐วัน น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล.
สำหรับโรงเรียนบ้านโคกมะนาว ? ทันสมัย ระหว่างวันที่๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล.
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว ระหว่างวันที่๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล.
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง ระหว่างวันที่๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตับหญ้าคา (วัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขนมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำสูบ ขนาด ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว ม.๒
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Pdf
 
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.๑- ม.๒
 
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรหน้าบ่อขยะ ม.๓
 
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘
 
61
ประกาศตารางวิเคราะห์งบประมาณราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.๑- ม.๒
 
62
ประกาศตารางวิเคราะห์งบประมาณจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรหน้าบ่อขยะ ม.๓
 
63
ประกาศตารางวิเคราะห์งบประมาณจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘
 
64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ 8
12 02 2561
65
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
19 02 2561
66
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หน้าบ่อขยะ หมู่ 3
05 02 2561
67
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1 หมู่ 2
05 02 2561
68
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 8
05 02 2561
69
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 หมู่ 4
15 02 2561
70
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ 1
23 02 2561
71
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5
23 02 2561
72
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ 6 บ่อ บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1
26 02 2561
73
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ 1
28 02 2651
74
ราคากกลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5
28 02 2561
75
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1
02 03 2561
76
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ 5
05 03 2561
77
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 3 บ่อ บ้านทรายคำ หมู่ 4
12 03 2561
78
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6
19 03 2561
79
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1
19 03 2561
80
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมะนาว หมู่ 2
21 03 2561
81
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเมือง หมู่ 7
21 03 2561
82
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1
23 03 2561
83
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเมือง หมู่ 7
23 03 2561
84
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมะนาว หมู่ 2
30 03 2651
85
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำ บ้านทันสมัย หมู่ 4
02 04 2564
86
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมพื้นที่สาธารณะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6
17 04 2651
87
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1
26 04 2561
89
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
10 08 2561
90
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 40 แรงม้า
10 08 2561
91
เอกสารประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 40 แรงม้า
10 08 2561
92
ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 40 แรงม้า
10 08 2561
93
ประกาศราคากลางรถฟาร์มแทรกเตอร์
14 08 2561
94
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
17 09 2561
95
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
21 09 2561
96
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
01 10 2561
97
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาะประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านหนองปลิง หมู่ 5
01 10 2561
98
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านโคกมะมาว หมู่ 2
01 10 2561
99
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
01 10 2561
100
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 40 แรงม้า
04 10 2561
101
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เนื่องในงานวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
10 10 2561
102
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 10 2561
103
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุพวงมาลาโครงการวันปิยะมหาราช
19 10 2561
104
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
31 10 2561
105
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนตามโครงการดินถมถนนทางเดิม
31 10 2561
106
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 10 2561
107
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาไถกลบหลุมขยะ และปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะ
06 11 2561
108
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน (ส่วนการคลัง))
06 11 2561
109
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน (สำนักปลัด)
06 11 2561
110
ขอความเห็นชอบราคากลางระละเอียดคุณลักษณะอักษพลาสวูด
17 112561
111
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 11 2561
112
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถขยะ ทะเบียน 810712 สกลนคร
01 11 2561
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 11 2561
114
ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
12 11 2561
115
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 40 แรงม้า
29 11 2561
116
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 40 แรงม้า
14 12 2561
117
เอกสารประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 40 แรงม้า
14 12 2561
118
ประกาศผู้ชนะเสนอประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 40 แรงม้า 10 01 2562
119
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการทำตะแกรงร่องระบายน้ำ 11 01 2561
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165