โครงสร้างหน่วยงาน


อำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงานประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
 

 

มาตรฐานการให้บริการ


1
ขั้นตอนการชำระภาษี
2
ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์
3
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
4
การบริการสาธารณะขององค์การบริหารท้องถิ่น
5
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
     
     
     
     
     
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165