โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


แผนการดำเนินงานประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริต

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1
การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
3
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
4
คู่มือการใช้งานระบบ E - form
5
คู่มือการใช้งานระบบ Info
6
คู่มือการบันทึก e - GP
7
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
8
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทอรองราชการ
9
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
10
คู่มือการเปิดเผยราคากลาง
11
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12
คู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการกำจัดขยะ
13
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒานคุณภาพชีวิตคนพิการ
14
คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
15
คู่มือระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
16
แนวทางข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17
มาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
18
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
19
มาตรฐานตลาด
     
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165