รายงานประชุมสภา

กำหนดสมัยประชุมสภา

การเรียกประชุมสภา

การนัดประชุมสภา

ประกาศรายงานประชุมสภา

ระเบียบกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบและสถานที่


โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ อบต.หนองปลิง
-
รับสมัครสรรหา กกต.2563

แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนดำเนินงานประจำปี 2561

- แผนดำเนินงานประจำปี 2562

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบฯ 61

- ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

-ประชาสัมพันธ์ใช้แผนดำเนินงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-สถิติการให้บริการ 2561-2563
ความพึงใจการให้บริการ
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

เทศบัญญัติ

แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนทุจริต

ประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
--แผนการตรวจสอบประจำปี

-รายงานการตรวจสอบภายใน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

สถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใส


การบริหารทรัพยากรบุคคล
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-66

-การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

-ประกาศ อบต.หนองปลิง

-ประกาศประมวลจริยธรรม

-นโยบายและกลยุทธ์บริหารบุคคล
ตัวชี้วัดการประเมิน ITAยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง www.np.go.th
 

<<<<<ติดตาม Covid 19 ที่นี่ ครบทุกสาระ>>>>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์
                    จากส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

                      กำหนดการ และระยะเวลายื่นภาษีประจำปี 256
2
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2562
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
      - ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
      - ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับจากเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษี
2. ภาษีป้าย
      - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ภายในเดือน มีนาคม
      - ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับจากเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษี
3. ภาษีบำรุงท้องที่
      - ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม
      - ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับจากเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษี
.

  ทั้งนี้หากไม่ชำระภาษีภายในกำหนด จะเป็นเหตุให้เสียเงินเพิ่ม ในอัตราที่ต่างกัน แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ
การหลีกเลี่ยง เพิกเฉย ฝ่าฝืน หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ มีความผิดตามกฏหมาย ทั้งทางแพ่ง และอาญา

งานราชการทั้งหมดที่น่

ลำดับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562
1
โครงการจัดตั้ง อปพร.
2
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร
3
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4
โครงการรณรงค์ควบคุมโรค
5
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
   
   
ลำดับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2560
1
รูปภาพ ประชุมโครงการกำจัดขยะ 1
2
รูปกิจกรรมโรคพิษสุนัขบ้า
3
สรุปโครงการตำบลนมแม่อุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก
4
สรุปโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล ผู้สูงอายุ
5
รายงานการศึกษาดูงาน ปี 2560
6

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันโรคภัย สุขภาพดีได้ เริ่มที่ตัวเอง

   
   
ลำดับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2561
1
รายงานการศึกษาดูงาน ปี 2561
2
ภาพการช่วยเหลือประชาชนในการดับเพลิง
3
ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
4
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์
5
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค
6
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
7
รูปโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
   
   

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-789165 แฟกซ์ 042-789165
E-MAIL nongpling.nikhom@gmail.com
โดย...ร้านพอใจคอมพิวเตอร์ ส่องดาว
083-3389132