ภาพประกอบ

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันโรคภัย สุขภาพดีได้ เริ่มที่ตัวเอง

  ศาลาประชาคมบ้านทรายคำ ตำบลหนองปลิง

อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร

วันที่  ๙ กันยายน   ๒๕๖๐

ประธานกล่าวเปิดงาน

 

ผู้ใหญ่บ้านบ้านทรายคำ  กล่าวรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน 

ให้ความรู้เรื่องโรคภัยต่างๆการป้องกันโรคและอาหารปลอดภัยมีประโยชน์

ให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพร่วมออกกำลังกาย