สรุปโครงการตำบลนมแม่อุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก

ประจำปี 2560

 

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลิง

จังหวัดสกลนคร

 

คำนำ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นกระบวนการวางรากฐานพัฒนาเด็กโดยได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพียงพอพร้อมสร้างความรักความอบอุ่นและพัฒนาสมองของลูกตั้งแต่แรกเกิดลูกได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่นตั้งแต่แรกเริ่มของการมีชีวิตด้วยการกินนมแม่และการโอบกอดเนื้อแนบเนื้อในห้องคลอดสายใยรักที่ถ่ายทอดสู่ลูกจะเป็นแรงบันดาลใจให้แม่ไม่ทอดทิ้งลูกเลี้ยงลูกด้วยความรักความอบอุ่นทางใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย และเติบโตเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดีไม่ก่อปัญหาให้กับสังคมเมื่อเติบโตในอนาคต ในมาตรฐานตำบลนมแม่ได้กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 60 แม่ที่มีบุตรอายุ 0-6 เดือน ให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว จากผลดำเนินงานพบว่ายังไม่บรรลุตามเป้าหมายสถานการณ์ในตำบลหนองปลิงมีแนวโน้มลดลง ปี 2558 – 2559 พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียงร้อยละ 48.59 และ 48.96 จากการวิเคราะห์พบว่าอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น สภาวะเศรษฐกิจ ครอบครัว มารดาต้องไปทำงานต่างจังหวัดให้ ปู่ย่า ตายาย เลี้ยงดู ส่งผลทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงตามลำดับ

ดังนั้น โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ฝ่ายงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายเริ่มตั้งแต่ คู่สมรสใหม่ หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด กลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี เพื่อให้ความรู้สร้างกระแสในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมจัดกลุ่มเสวนาผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และก่อให้เกิดสายใยรัก ความรักในครอบครัวและชุมชนต่อไป

 

คณะทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                                   หน้า

โครงการตำบลนมแม่อุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก                                       1

คำนำ                                                                                                 2

สารบัญ3

ผลการดำเนินงาน                                                                                                           4

สรุปตัวชี้วัดของโครงการ                                                                                                   4

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ4

ปัจจัยที่ทำให้ล้มเหลว                                                                                             4-5

ผลการดำเนินงาน                                                                                                   5

สรุปตัวชี้วัดของโครงการ                                                                                                   5

ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด                                                                                6

ภาพกิจกรรม                                                                                                    7-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

1.       อบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง นมแม่ , ประโยชน์นมแม่ , เทคนิคการอุ้มลูกหลักการดูดนมแม่ , การบีบเก็บน้ำนมพร้อมสาธิตโดยกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มีการสาธิตย้อนกลับโดยกลุ่มเป้าหมายให้ปฏิบัติตาม พบว่า 93.62 % กลุ่มเป้าหมายสามารถสาธิตได้ถูกต้องและตอบคำถามได้

2.       จัดกิจกรรมเสวนาบุคคลตัวอย่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ซึ่งมีแม่ตัวอย่าง จำนวน 5 ราย ที่มาให้ความรู้ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3.       จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิตอาสานมแม่ในชุมชน ซึ่งจิตอาสานมแม่จะเป็นผู้ที่คอยติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ที่ออกจาก รพ.ที่จะกลับไปอยู่บ้าน โดยจิตอาสาจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมด้วยทีมงานสาธารณสุขและจะคอยติดตามเยี่ยมจนครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพครบ 100 % ทุกคน

4.       ชมรมจิตอาสานมแม่มีการขับเคลื่อนในชุมชน โดยแต่งตั้งในทุกหมู่บ้านต้องมีจิตอาสานมแม่อย่างน้อยชุมชนละ 2 คน มีหน้าที่คอยติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษาหญิงหลังคลอด พร้อมการรายงานทีมงาน เจ้าหน้าที่พบว่ามีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.54 % จากเป้าหมาย11ราย

5.       ทุกหมู่บ้านมีการติดแผ่นโปสเตอร์ เรื่อง กติกาสังคมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 8 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 %

6.       มีการจัดตั้งกองทุนนมแม่เพื่อสวัสดิการช่วยเหลือแม่หลังคลอดในชุมชนโดยทุกวันศุกร์แรกของเดือนจะมีกิจกรรมการออมเงินโดยอสม.ในนมแม่

สรุปตัวชี้วัดโครงการ

1.       หญิงหลังคลอดในชุมชน งบปี 60 มีจำนวน 11 คน ในเขต ต.หนองปลิงได้รับการเยี่ยมหลังคลอดโดยจิตอาสานมแม่และทีมงานสาธารณสุข ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อย 100 %

2.       อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น พบกลุ่มหญิงหลังคลอด 11 คน

พบว่ามีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 54.54 (เดิมร้อยละ 48.96)

3.       เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 92.64

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1.       หัวใจสำคัญคือความตั้งใจของแม่ที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

2.       ชุมชนมีหัวใจแห่งการทำงาน การมีส่วนร่วมของจิตอาสานมแม่แต่ละชุมชน คิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขร่วมกันจะเห็นได้จากการตั้งกองทุนออมเงินนมแม่ในชุมชนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้ล้มเหลว

1.       ความตั้งใจที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดลดลงเปลี่ยนไปใช้นมกระป๋องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความตระหนักของตัวแม่เอง ทัศนคติของ ปู่ย่า ตายาย ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ส่งผลกระทบต่อมารดาหลังคลอด

2.       ภาวะเศรษฐกิจ วิถีชีวิต อาชีพกรีดยาง แม่กรีดยางตอนกลางคืนเกิดอาการอ่อนเพลีย ทำงานไม่เป็นเวลา ส่งผลให้เด็กอยู่กับ ปู่ย่า ตายาย ส่งผลไม่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงหันมาใช้นมกระป๋องแทน

3.       สื่อโฆษณาการตลาดในปัจจุบันเรื่องนมผงมีมากขึ้น

ส่วนที่ 3 :  แบบรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

             ประจำปีงบประมาณ 2560

ชื่อแผนงาน โครงการตำบลนมแม่อุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก

1.ผลการดำเนินงาน

1.       อบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง นมแม่ , ประโยชน์นมแม่ , เทคนิคการอุ้มลูก หลักการดูดนมแม่ , การบีบเก็บน้ำนมพร้อมสาธิตโดยกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มีการสาธิตย้อนกลับโดยกลุ่มเป้าหมายให้ปฏิบัติตาม พบว่า 93.62 % กลุ่มเป้าหมายสามารถสาธิตได้ถูกต้องและตอบคำถามได้

2.       จัดกิจกรรมเสวนาบุคคลตัวอย่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ซึ่งมีแม่ตัวอย่าง จำนวน 5 ราย ที่มาให้ความรู้ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3.       จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิตอาสานมแม่ในชุมชน ซึ่งจิตอาสานมแม่จะเป็นผู้ที่คอยติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ที่ออกจาก รพ.ที่จะกลับไปอยู่บ้าน โดยจิตอาสาจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมด้วยทีมงานสาธารณสุขและจะคอยติดตามเยี่ยมจนครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพครบ 100 % ทุกคน

4.       ชมรมจิตอาสานมแม่มีการขับเคลื่อนในชุมชน โดยแต่งตั้งในทุกหมู่บ้านต้องมีจิตอาสานมแม่อย่างน้อยชุมชนละ 2 คน มีหน้าที่คอยติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษาหญิงหลังคลอด พร้อมการรายงานทีมงาน เจ้าหน้าที่ พบว่ามีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.54 % จากเป้าหมาย11ราย

5.       ทุกหมู่บ้านมีการติดแผ่นโปสเตอร์ เรื่อง กติกาสังคมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 8 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 %

6.       มีการจัดตั้งกองทุนนมแม่เพื่อสวัสดิการช่วยเหลือแม่หลังคลอดในชุมชนโดยทุกวันศุกร์แรกของเดือนจะมีกิจกรรมการออมเงินโดยอสม.ในนมแม่

สรุปตัวชี้วัดโครงการ

1.       หญิงหลังคลอดในชุมชน งบปี 60 มีจำนวน 11 คน ในเขต ต.หนองปลิงได้รับการเยี่ยมหลังคลอดโดยจิตอาสานมแม่และทีมงานสาธารณสุข ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อย 100 %

2.       อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น พบกลุ่มหญิงหลังคลอด 11 คน

พบว่ามีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 54.54 (เดิมร้อยละ 48.96)

3.       เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 92.64

 

 

2.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม     60  คน

3.การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ          11,000      บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง                11,000      บาท คิดเป็นร้อยละ  100 %

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ           0         บาท 

4.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ระยะเวลาในการอนุมัติโครงการล่าช้าทำให้ต้องเร่งรีบในการทำโครงการ

แนวทางแก้ไข (ระบุ) เสนอให้กองทุนจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันปีงบประมาณ

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน

( นางสาวสุมาลี    หนูมา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

10 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

1.      กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่,พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ,เทคนิคการอุ้มลูก,หลักการดูดนมแม่และการบีบเก็บน้ำนม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      กิจกรรมเสวนากลุ่มจิตอาสานมแม่

 

 

 

3.      สอนการบีบเก็บน้ำนมจิตอาสานมแม่ในชุมชน