ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่  – ๑๕   มิถุนายน  ๒๕๖๑

ตำบลหนองปลิง   อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  ได้ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตามหมู่บ้านต่าง ๆครอบคลุมทั่วพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง   เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังเข้าสู่ช่วงระบาด โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.หนองปลิง  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต  และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองปลิงรณรงค์ในกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้ทรายเคมี และวิธีทางกายภาพ(การจัดการกับแหล่งหรือภาชนะที่ไม่มีฝาปิดไม่ให้มีน้ำขัง เช่นการคว่ำ ปกปิด ฯลฯ)และการทำลายยุงลายตัวแก่โดยวิธีการพ่นหมอกควันเคมี