โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ศาลาประชาคมบ้านหนองผักเทียม ตำบลหนองปลิง

อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร

วันที่  ๑๗  กันยายน   ๒๕๖๑

 

 

สถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย และการส่งเสริมสุขภาพด้วยโภชนาการและไอโอดีน

 

 

 

 

 

ฝึกทักษะการตรวจคุณภาพเกลือไอโอดีน ด้วยชุด i-kit

ให้ความรู้เรื่องประโยชน์และโทษของสารไอโอดินของแต่ละกลุ่มวัย  ความสำคัญของไอโอดินกับการตั้งครรภ์

ลงทะเบียน