โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี  ๒๕๖๑

วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม  ๒๕๖๑

ตำบลหนองปลิง  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร