messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิเชียร ธรรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
โทร : 081-964-0993
นายนอม โคตะมา
รองนายก อบต.หนองปลิง
โทร : 0984838683
นายชาคร สารีนันต์
รองนายก อบต.หนองปลิง
โทร : 0652620518
นายไวพจน์ สุรินทะ
ประธานสภา อบต.หนองปลิง
โทร : 0872195112
นายธนสิทธิ์ ริคำแง
เลขานุการนายก อบต.หนองปลิง
โทร : 0652781915
account_box สมาชิกสภา
นายไวพจน์ สุรินทะ
ประธานสภา อบต.หนองปลิง
นายวิเศษชัย โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ 1 อบต.หนองปลิง
นายพิศดาน โคตะมา
สมาชิกสภา หมู่ 2 อบต.หนองปลิง
นายประภาส โพธิ์ศรี
รองประธานสภา อบต.หนองปลิง
นางสาวพรใจ ผลาจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ 4 อบต.หนองปลิง
นายถนอม ผลาจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ 5 อบต.หนองปลิง
นายไวพจน์ สุรินทะ
สมาชิกสภา หมู่ 6 อบต.หนองปลิง
นางสมถวิล ข่าทิพย์พาที
สมาชิกสภา หมู่ 7 อบต.หนองปลิง
นายทองใบ ไตรยราช
สมาชิกสภา หมู่ 8 อบต.หนองปลิง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดอบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
นางสาวนิรมล นางฮุง
รองปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 086-241-4099
นายพาณิชย์ บุญยู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-3461973
นางทัศนีย์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8734785
นายบุญชู โฮมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-5773706
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกัลยากร คึ้มยะราช
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box สำนักปลัด
นายพาณิชย์ บุญยู
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุวรรณา ถันชมนาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววัทนพร เกตุสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤษณะ ฐานลุน
นักวิชาการศึกษา
นายอนุทิน ลามคำ
นักพัฒนาชุมชน
นางณัฐ ธรรมรักษา
นักทรัพยากรบุคคล
นางพรรณภา โททุมพล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จ.อ.นพรัตน์ นันทราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววิจิตตรา หัสจันทอง
ครู
นางสาววิจิตรศิลป์ โคตะมา
ครู
นางสาวเสาวณีย์ หัศกรรจ์
ครู
นางสาวศิริรักษ์ ตะเส
ผู้ดูแลเด็ก
นายปัญญา โยธา
พนักงานขับรถยนต์
นายถวิล สุรินทะ
ภารโรง
นายประดิษฐ์ บัวพิษ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายประยูร คําคุณเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชัย สุรินทะ
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางทัศนีย์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรุ่งนะภา ตุพิลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุมาลี ดาบลาอํา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางกิ่งดาว ศรีวิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอาทิตย์ สุริยมาตรย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุธาทิพย์ อาจทุมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรีพร ลามคํา
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
account_box กองช่าง
นายบุญชู โฮมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศวกร
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายวราวุฒิ ดวงโทโคตร์
นายช่างไฟฟ้า