messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ตำบลหนองปลิง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง แทนตำแหน่งที่ว่าง (แบบ ส.ถ. ๑/๑) grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one บ้านหนองผักเทียม ม. 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
เอกสารการฝึกอบรม ส.อบต. (๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
เอกสารการฝึกอบรม ส.อบต. (๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
รายงานการฝึกอบรม ส.อบต. ปี ๒๕๖๕ (๑) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
รายงานการฝึกอบรม ส.อบต. ปี ๒๕๖๕ (๒) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
สภา อบต.ได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2562
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview266
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview322
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทันสมัย หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview275
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview294
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview284

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๓๑-๐๑ สายบ้านทันสมัย บ้านหนองผักเทียม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ 4 บ้านทรายคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview277
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ 3 บ้านทันสมัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview281
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ 2 บ้านโคกมะนาว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview231
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview267

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ ผด. ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ ผด. ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุปี66 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม