messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ระเบียบกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1