messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
picture_as_pdf การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองปลิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศพด.บ้านโคกมะนาว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
การประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ของผู้ค้าตลาดสด ผู้ประกอบกิจการตลาดนัด และหน่วยงานภาครัฐ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
การเข้าร่วมกิจกรรม คลินิกสุจริต เพื่อรับทราบแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม คลินิกสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตําบล ตามโครงการกํากับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตําบล มั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน ของ กอ.รมน. จังหวัดสกลนคร ประจําปี งบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 99
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 77
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1