messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ประกาศราคางกลาง โครงขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทรายคำ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศราคางกลาง โครงขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทรายคำ หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันช่วงปิ ดเรียนกรณีเหตุพิเศษ (การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) (3) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองคลัง รหัส ๔๒๐-๔๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานบันทกึข้อมูลและปฏิบัตีตามทบังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศผ้ชนะเสนอราคา จ้างบริการงานบันทกึข้อมูลและปฏิบัตหีตามูงคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆสำานักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันช่วงปิ ดเรียนกรณีเหตุพิเศษ (กำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันช่วงปิ ดเรียนกรณีเหตุพิเศษ (การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ากระติกน้ำร้อนศูนย์อปพร.อบต.หนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ากระติกน้ำร้อนศูนย์อปพร.อบต.หนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานบันทกึข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ (ส่วนการคลัง) มิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ำงบริกำรจัดเก็บค่ำประปา จำนวน ๓ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนทรำยคำ หมู่ ๔ ,๕,ี๘ มิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
21 - 40 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12