messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการท าความสะอาดเก็บกวาดบริเวณ ตลาดนัด ตลาดสด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ มิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานขับรถขนขยะ และปฏิบัติหน้าที่ตามบังคับบัญชามอบหมายในงานต่างๆ มิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้ า เกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน มิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง มิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 196
โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๓๑-๐๑ สายบ้านทันสมัย บ้านหนองผักเทียม บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 200
ประกาศ แจ้งลงนามในสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT รสจืด 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT รสจืด 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT รสจืด 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT รสจืด 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 202
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สน.ถ 131-01 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 202
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สน.ถ 131-01 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 206
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหวาย หมู่ 4 บ้านทรายคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 205
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหวาย หมู่ 4 บ้านทรายคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 192
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหวาย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันช่วงปิ ดเรียนกรณีเหตุพิเศษ (การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 191
41 - 60 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12