messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) จำนวน 4 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานบันทกึข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ (ส่วนการคลัง) พฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานบันทกึข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานบันทกึข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ (สำนักปลัด) พฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ำงบริกำรจัดเก็บค่ำประปา จำนวน ๓ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนทรำยคำ หมู่ ๔ ,๕,ี๘ พฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการท าความสะอาดเก็บกวาดบริเวณ ตลาดนัด ตลาดสด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ พฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานขับรถขนขยะ และปฏิบัติหน้าที่ตามบังคับบัญชามอบหมายในงานต่างๆ พฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้ า เกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน พฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ พฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดสำนักงาน พฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 198
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๓๑-๐๑ สายบ้านทันสมัย บ้านหนองผักเทียม บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 165
ประกาศผู้ชนะนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้านหนองปลิง หมู่ 5 เส้นบ้านนางสุดใจ เกตุสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 192
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๓๑-๐๑ สายบ้านทันสมัย บ้านหนองผักเทียม บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 182
ประกาศผู้ชนะนะการเสนอราคาา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน ทรายคา หมู่ 4 เส้นรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 197
ประกาศผู้ชนะนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 เส้นบ้านนายสมัย บุญสิทธิ์ ถึงวัดป่าบ้านหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 191
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 7 บ้านศรีเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 183
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 204
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองผักเทียม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 182
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 192
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านทันสมัย-หนองผักเทียม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 196
61 - 80 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12