องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมนำ้อูน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุประจำปีี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมนำ้อูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเบญจ ม.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตของงานโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน ม.๒ - บ้านนิคมพัฒนา ม.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมนำ้อูน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมนำ้อูน เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวรรณคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำ หมู่ที่ ๙-บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๘๖๘.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมนำ้อูน เรื่อง ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำ หมู่ที่ ๙ (สายหน้านายคำพล ผันผ่อน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมนำ้อูน เรื่อง ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๔ (สายหน้าบ้านนายกิตติ คำมงคุณ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ ม.9 - บ้านห้วยเหล็กไฟ ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคำ ม.๙ - บ้านห้วยเหล็กไฟ ม.๑ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ ๙ - บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกวศผู้ชนะการเสนอราคาราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ชวงหน้าโรงเรียนบ้านดงสว่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ช่วงหน้าบ้านนายจิตร อาจทุมมา) ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.)บ้านนาคำ หมู่ที่ ๙ - บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ช่วงหน้าบ้านนายจิตร อาจทุมมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
find_in_page ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ชวงหน้าโรงเรียนบ้านดงสว่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน (คสล.)บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ (ช่วงหน้าบ้านนายจิตร อาจทุมมา) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการ/ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัยมงคล ม.๔ -บ้านหนองเบญจ หมู่ที่ ๕ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการ/ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสว่าง ม.๗ ช่วงบ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ -คุ้มน้อยร้อยเอ็ด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2