messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยงยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1