messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2566
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหนองเบญจ ม.๕ ต.นิคมน้ำอูน
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเบญจ ม.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนิคมพัฒนา ม.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านหนองเบญจ ม.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยเจริญ ม.๑๐(สายบ้านไทยเจริญ-หาดไทยเจริญ) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผู้ชนะการเสน คสล.บ้านดงสว่าง ม.๗ -บ้านดงภทอง ม.๗ ต.สุวรรณาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายการก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านดงสว่าง ม.๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ -บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวรรณคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ร่างประชาพิจารณ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวรรณคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวรรณคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน ๑ คัน โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาคำ ม.9 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน ๑ คัน โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1