messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
คู่มือหรือแแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 539
คู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการกำจัดขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
คู่มือการเปิดเผยราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทอรองราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
คู่มือการบันทึก e - GP poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
มาตรฐานตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
คู่มือการใช้งานระบบ Info poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
คู่มือการใช้งานระบบ E - form poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1