messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
การจัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
การตรวจสอบบัญชีรายรับ - รายจ่าย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
การดำเนินการจัดทำจดหมายเปิดผนึก เพื่อแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการมีผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำเว็บไซต์ใหม่ เพื่อปรับปรุง พัฒนา เพิ่มศักยภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐให้ดีขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
การนำข้อมูลข้อบัญญัติลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
โครงการฝึกอบรมคุรธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1