messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box สมาชิกสภา
นายไวพจน์ สุรินทะ
ประธานสภา อบต.หนองปลิง
นายวิเศษชัย โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ 1 อบต.หนองปลิง
นายพิศดาน โคตะมา
สมาชิกสภา หมู่ 2 อบต.หนองปลิง
นายประภาส โพธิ์ศรี
รองประธานสภา อบต.หนองปลิง
นางสาวพรใจ ผลาจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ 4 อบต.หนองปลิง
นายถนอม ผลาจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ 5 อบต.หนองปลิง
นายไวพจน์ สุรินทะ
สมาชิกสภา หมู่ 6 อบต.หนองปลิง
นางสมถวิล ข่าทิพย์พาที
สมาชิกสภา หมู่ 7 อบต.หนองปลิง
นายทองใบ ไตรยราช
สมาชิกสภา หมู่ 8 อบต.หนองปลิง