messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
การประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ประชุม ร่วมกับตัวแทนจากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ตัวแทนคลังจังหวัดสกลนคร ตัวแทน ประชาชน ผู้นาชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านทรายคา และหมู่ที่ ๘ บ้านหนองปลิงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหา กาหนด แนวทางการแก้ไข วิธีดาเนินงาน กรอบระยะเวลาการขับเคลื่อนตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก ขยะที่ต้นทางขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง ประจาปี ๒๕๖๔
ผู้โพส : admin