messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาพการร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นของพนักงานส่วนตาบล ผู้นาชุมชน ตัวแทนประชาคมตาบลหนองปลิง เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.หนองปลิง เวลา ๐๙.๓๐ น.[17 เมษายน 2564]
การประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง[17 เมษายน 2564]
1 1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ)