messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ เส้นหน้าบ้าน นายธเนตร ลับลิพล -ป้าช้า (กองช่าง) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ PANTUM PC ๒๑๐ EV BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายวงเวียนบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๗ เส้นนานายเสน่ห์ ผลาจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ เส้นหน้าสามแยกนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน - บ้านนายมีเดช ผลาจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม ๒ ชั้น (๒๐ ช่อง) ล้อเลื่อน ขนาดกว้าง ๙๑.๗ ซม. x ลึก ๓๑ ซม. x สูง ๙๖.๒ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐ ช่อง) ล้อเลื่อน ขนาดกว้าง ๙๑.๘ ซม. x ลึก ๓๑ ซม. x สูง ๑๗๖ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐ ช่อง) ล้อเลื่อน ขนาดกว้าง ๙๑.๘ ซม. x ลึก ๓๑ ซม. x สูง ๑๗๖ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมประปาที่ชำรุด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อัวัสดุสำนักงาน ปากกาเขียนครุภัณฑ์ (สีขาว และสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมประปาที่ชำรุด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างป้ายรณรงค์/ป้ายเตือน/ป้ายด่านชุมชน ในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขนาด ๑x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อตรายางสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่วนการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ ตลอดจนเช่าพื้นที่ DOMAIN ของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (แบบพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หัวชาร์ทวิทยุสื่อสาร อแดบเตอร์ ๑๒ V๓ AMP รหัสครุภัณฑ์ ๔๖๕-๔๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับตามอาคารสถานที่หน่วยงาน ตลอดปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มใส คลอรีนถัง ปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เม้าส์ และคีบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Sumsung xpress M๒๐๒๐(๑๑๑S) จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แปรงขัดห้องน้ำ ด้ามพลาสติก และผ้าปิดจมูกแบบใช้แล้วทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แปรงขัดห้องน้ำ ด้ามพลาสติก และผ้าปิดจมูกแบบใช้แล้วทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง และโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จำนวน ๒ แห่ง เดือนมีนาคมและช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน ๑ เครื่อง ระหว่างวันที่ ๑-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ และส่วนราชการภายในเขตตำบลหนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขนขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๘๙๖๐ สกลนคร และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณ ตลาดนัด ตลาดสด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ พร้อมทำความสะอาดห้องน้ำในเขตความรับผิดชอบอบต. หนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ (งานสาธารณสุข และงานการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๕๐๕๙ สกลนคร และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑ -๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๕๐๕๙ สกลนคร และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑ -๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๘๙๖๐ สกลนคร และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP ๑๐๗A และหมึกเครื่องพิมพ์ Samsung ๑๑๑S สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP ๘๕ A กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
1 - 50 (ทั้งหมด 1042 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21