ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๘๙๖๐ สกลนคร และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง