ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ ๑ เส้นหน้าบ้าน นายธเนตร ลับลิพล -ป้าช้า (กองช่าง) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง