ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 32 คน )
เพศ
ชาย
64.29%
หญิง
35.71%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
42.42%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
27.27%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
18.18%
อื่นๆ
12.12%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
14.81%
พอใจมาก
22.22%
ปานกลาง
22.22%
พอใจน้อย
18.52%
พอใจน้อยที่สุด
22.22%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
21.21%
พอใจมาก
15.15%
ปานกลาง
21.21%
พอใจน้อย
21.21%
พอใจน้อยที่สุด
21.21%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
17.86%
พอใจมาก
21.43%
ปานกลาง
21.43%
พอใจน้อย
21.43%
พอใจน้อยที่สุด
17.86%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
19.05%
พอใจมาก
19.05%
ปานกลาง
23.81%
พอใจน้อย
19.05%
พอใจน้อยที่สุด
19.05%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ