ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว ประจำเดือน มกราคม จำนวน 19 คนๆ 21 บาท จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง