messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT 2567)
ขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


เอกสารแนบ ภ.ด.ส.1 แนบประกาศราคาทุนทรัพย์ประจำปี 2567 https://drive.google.com/file/d/1lCCZ1nYRvUxvswOtTK3BftUdMb-MYwc0/view?usp=drive_link

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2566


ภูมิปัญญาท้องถิ่น 66camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันทร์[28 มีนาคม 2567]
การออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗[14 มีนาคม 2567]
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองปลิง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567[9 กุมภาพันธ์ 2567]
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลหนองปลิง[17 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ เลขที่ เรื่อง
22 มีนาคม 2567 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ตำบลหนองปลิง โดย : admin อ่าน : 1
17 มีนาคม 2567 MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" poll โดย : admin อ่าน : 33
12 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง แทนตำแหน่งที่ว่าง (แบบ ส.ถ. ๑/๑) grade โดย : admin อ่าน : 23
5 กันยายน 2566 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one บ้านหนองผักเทียม ม. 1 poll โดย : admin อ่าน : 38
30 มิถุนายน 2566 กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบล poll โดย : admin อ่าน : 44

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.หนองปลิง
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายวิเชียร ธรรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
โทร : 081-9640993
นายวิเชียร ธรรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
โทร : 081-9640993
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 146
เดือนนี้900
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)45,096
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/03/2567
28/03/2567
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สน.คท.
12/12/2566
15/12/2566
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กสว.
17/06/2567
17/06/2567
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กศ.
17/06/2567
17/06/2567
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3
[รุ่นที่ 3]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ