ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง จำนวน 41 คนๆละ 21 บาท จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง