ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง