ชื่อเรื่อง : จ้างทำรูปเล่มรายงานการดำเนินโครงการ จำวน ๑๐ เล่มๆละ ๑๕๐ บาท แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน ๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง