ชื่อเรื่อง : ซื้อเอกสารประกอบการประชุม เล่มละ ๒๕ บาท จำนวน ๒๔ เล่ม จำนวน ๓ ครั้ง แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน ๔.๑ การติดตาม ประเมินผล ค่าเอกสาร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง