ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม การถือตะกร้าหรือถุงผ้าไปตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง