ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง