ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ ๒๔๘ A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง