ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล รหัส ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง