ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ(๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง