ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียนเลขที่ กพบ ๗๘๕ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง