ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมทีวี รหัส ๕๐๒-๖๔-๐๐๐๑ (๑) ที่ใช้กับระบบกล้องวงจรปิดCCTV โรงพยาบาลสนาม สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ในการจัดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community และ Home Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง